ආසියානු රේඩියෝ වෙරිටාස් සේවය මිලියනයක සන්ධිස්ථානයක්

සුභ පැතුම්..!
ආසියානු රේඩියෝ වෙරිටාස් සේවය මිලියනයක සන්ධිස්ථානයක්
භාෂා 21 ක් හරහා ආසියානු රේඩියෝ වෙරිටාස් සේවය ග්‍රාහකයින් මිලියනය පසු කර ඇත!
ග්‍රාහකයින් මිලියනයකට ළඟා වීම පිළිබඳව අප නිහතමානි ආඩම්බර වන අතර
ඔබ අප සමග සැමදා රැඳි සිටිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු.
මෙතෙක් ඔබ සැම දැක්වූ සහයෝගයට නොවක් තුති!

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

11 + 6 =