අභිමානවත් 73 වන නිදහස් දිනය

අභිමානවත් 73 වන නිදහස් දිනය නිමිත්නෙත් පැවති දිව්‍ය පුජාවේදී අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් කල දෙශනය

Add new comment

1 + 1 =