අප අතරින් සමුගත්  හලාවත පදවි ජනසංනිවේදන හා සංස්කෘතික ක්ශේත්‍රයේ ගරු අධ්‍යක්ෂ  ප්‍රෑන්ක් තිසේරා පියතුමාට මොක් සුව පතමු !!!

අප අතරින් සමුගත් 
හලාවත පදවි ජනසංනිවේදන හා සංස්කෘතික ක්ශේත්‍රයේ ගරු අධ්‍යක්ෂ  ප්‍රෑන්ක් තිසේරා පියතුමාට මොක් සුව පතමු !!!

#Obituary #FrFranckThisera #LaDaNi #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

1 + 1 =