අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සුභ පැතුම්...!

අද දින සිට අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අප දැයේ සියලුම දූදරුවන්ට රේඩියෝ වෙරිටාස් විසින් සුභ පැතුම්...!

Add new comment

11 + 8 =