අප්‍රේල් 20 චීන භාෂා දිනය

එක්සත් ජාතීන් සහ එහි අනුබද්ධ සංවිධාන චීන භාෂා දිනයේදී

චීන භාෂාවේ සුන්දරත්වය සහ පොහොසත් සංස්කෘතික ඉතිහාසය විදහා දක්වයි.

මෙදින චීන සංගීතය, සටන් කලා ප්‍රසංග සහ අකුරු ලිවීමේ ප්‍රදර්ශන ඇතුළත් ප්‍රසංග ලොව පුරා පැවැත්වේ.

Add new comment

6 + 3 =