අති උතුම් රායප්පු ජොශප් හිමිපාණන් ස්වර්ගස්ත වී ඇත.

මන්නාරම පදවි විශ්‍රාමික රදගුරු හිමිපාණන් වන අති උතුම් රායප්පු ජොශප් හිමිපාණන් ස්වර්ගස්ත වී ඇත.

උන්වහන්සේගේ ආත්මය වෙනුවෙන් අපි දෙවි පියාණන් වහන්සේට යාච්ඤා කරමු.

1940 අප්‍රේල් මස 16 වැනිදා උපත ලද විශ්‍රාමික රදගුරු හිමිපාණන් ස්වර්ගස්ත වන විට 80 වැනි වියේ පසු විය.
දේව දායාබරකමින් සමාදානයේ සැතපේවා!

Add new comment

2 + 3 =