අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් විසින් නිකුත් කළ ශෝක පණිවුඩය...

අපවත් වී වදාළ රාමඤ්ඤ නිකායේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේ‍්‍රමසිරි මහා නායක හිමිපාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් විසින් නිකුත් කළ ශෝක පණිවුඩය...

#RVASinhala | #RVA

#RadioVeritasAsia

Add new comment

2 + 1 =