අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් අගරදගුරුතුමන්ගේ විශේෂ නිවේදනය

අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් අගරදගුරුතුමන්ගේ විශේෂ නිවේදනය සහ ගරු සිරිල් ගාමිණි පියතුමා විසින් සිදු කළ විශේෂ අනාවරණය...
සංස්කරණය නොකළ සම්පූර් ණ වීඩියෝව නරඹන්න..

#MalcolmCardinalRanjith #FrCyrilGamini #EasterAttack #RVASinhala 

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

2 + 2 =