අති උතුම් දේවධර්මාචාර්‍ය දෙව්ශ්‍රිත වැලන්ස් මෙන්ඩිස් රදගුරුතුමන් මහනුවර පදවියේ රදගුරුතුමන් ලෙස අති උතුම් පලමු වන ෆ්‍රැන්සිස් ශුද්ධෝත්තම හිමිපාණන් විසින් අද දින පත් කරන ලදි.

අති උතුම් දේවධර්මාචාර්‍ය දෙව්ශ්‍රිත වැලන්ස් මෙන්ඩිස් රදගුරුතුමන්

මහනුවර පදවියේ රදගුරුතුමන් ලෙස

අති උතුම් පලමු වන ෆ්‍රැන්සිස් ශුද්ධෝත්තම හිමිපාණන් විසින් අද දින පත් කරන ලදි.
රදගුරුතුමන්ගේ එඩේරීක කාර්ය්‍ය මහනුවර පදවිය තුළ

සාර්ථකව ඉටුකරගැනීමට අවැසි සුදතුම් වරම් ඉල්ලා අපි දෙවිඳුන් යදිමු.

Add new comment

1 + 1 =