අගෝස්තු 21 වන දින පැවති නිහඬ සාමකාමි කළු කොඩි දිනයේ අවස්ථාවන්...

2019 වසරේ පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරයේ

සත්‍යය සැඟවීමේ කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව

අගෝස්තු 21 වන දින පැවති

නිහඬ සාමකාමි කළු කොඩි දිනයේ අවස්ථාවන්...

Add new comment

3 + 14 =