~ අගරදගුරු පදවි නිවේදනය ~

රජයෙන් ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව මැයි 01 දා සිට 09 දා දක්වා දේවස්ථාන වල සියලුම මෙහෙයයන් නොපැවැත් වේ.
අවමංගල සහ විවාහ සඳහා මීසම්භාර පියතුමා සෞඛ්‍ය සහ අනෙකුත් අදාල බලධාරීන්ගේ අවසර ලබා ගෙන ඒ ලබාදෙන උපදෙස් අනුව ක්‍රියා කළ යුතු වේ.

 

Add new comment

2 + 13 =