2021 මාර්තු 13

තවමත් සාධාරණයක් ඉෂ්ඨ නොවූ

පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන් වෙනුවෙන්ය යදිනු මැනවි,

සාන්ත ආනා මැණියනි!

Add new comment

6 + 1 =