"සදාසරණ දේව මාතාව"

"සදාසරණ දේව මාතාව"

කුමරි මරියාවන් පිළිබඳ බටහිර කරණයට ලක්වූ මෙම ඉකෝනයට සම්බන්ධ විශේෂ කතා පුවතක් තියෙනවා .. ඉදින් ඒ සුවිශේෂී කතා පුවත පිළිබඳව යි අද "කුමරි මරි වත" තුළින් අනාවරණය කරනු ලබන්නේ ....

 

(පුරාණයේ බොහෝ නිර්මාණකරුවන් කුමරි මරියාවන් ව සිතුවමට නගන ලද්දේ ඉන් බොහෝ අර්ථයන් නිරූපණය වන පරිදි ය.

ඒවා 'ඉකෝන' (ICONS) ලෙසින්ද හඳුන්වනු ලබයි.)

 

ඉතින් ලෝ පූජිත කුමරි මරියාවන් ගේ සිතුවම් හි ඉකෝනයන් හෙවත් සංකේතයන් තුළින් ප්‍රකාශ වන්නා වූ කුමරි මරියාවන් පිළිබඳව වන විවරණ පෙළක හත් වැනි සටහන යි මේ....

 

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #rvaday #bishopmaxwelsilva #Bishops #popevisit #mortivationalquotes #aims

Add new comment

19 + 1 =