දේශනා නවයේ පසන් පොත

හෙළ කිතුනු සාහිත්‍යයේ පියාණන් ලෙසට සැලකෙන පූජ්‍ය පඬිවර ගරු ජාකොමේ ගොන්සාල්වෙස් පියතුමාණන් විසින් රචිත දේශනා 9 පසන් පොත පිළිබඳව යි අද මෙම වැඩසටහනින් විග්‍රහ කරගනු ලබන්නේ...

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #rvaday #bishopmaxwelsilva #Bishops #popevisit #mortivationalquotes #aims

Add new comment

19 + 1 =