දිවියට වදනක් 124

දිවියට වදනක්

"සෑම තත්පරයක්ම පැකිලීමකින් තොරව ජීවත් වන්න."

- එල්ටන් ජෝන්

(ඉංග්‍රීසි ගායකයෙක්, පියානෝ වාදකයෙක් සහ ගීත රචකයෙක්.)

#EltonJohn #ThoughtForLife #RVASinhala

Add new comment

1 + 0 =