ටික්වින්ස්කායා හි දේව මාතාව

ශුද්ධ වූ ලූක් තුමන් විසින් නිර්මාණය කර අන්තියෝකයේ පාලකයා වූ තියෝපිලස් හට යැවූ මෙම ඉකෝනය පිළිබඳව යි අද "කුමරි මරි වත" තුළින් අනාවරණය කරනු ලබන්නේ .... (පුරාණයේ බොහෝ නිර්මාණකරුවන් කුමරි මරියාවන් ව සිතුවමට නගන ලද්දේ ඉන් බොහෝ අර්ථයන් නිරූපණය වන පරිදි ය. ඒවා 'ඉකෝන' (ICONS) ලෙසින්ද හඳුන්වනු ලබයි.) ඉතින් ලෝ පූජිත කුමරි මරියාවන් ගේ සිතුවම් හි ඉකෝනයන් හෙවත් සංකේතයන් තුළින් ප්‍රකාශ වන්නා වූ කුමරි මරියාවන් පිළිබඳව වන විවරණ පෙළක තෙවැනි සටහන යි මේ....

#RisenChrist #Ressurection #RadioVeritasAsia #RVASinhala #mothermarry #mothermarryexhibition #frsisil #srilankancatholic #catholic #catholicmedia #media #srilankanyouth #prayforus #reflection #dailygospel

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!සසුන් පිය සටහන්

Add new comment

2 + 9 =