ජේසුගේ මරණයට සැබෑ අර්ථයක් තිබේද?

අද පාස්කු ඉරුදිනයි. ශුද්ධ වූ සභා සභා මාතාව දින හතළිහක් පුරා තම සැදැහැවතුන් සූදානම් කළ චතාරිකයේ අවසානයේ සමරන්නා වූ උච්චතම අවස්ථාවයි. මේ විමසුම ඒ පිළිබඳව යි...

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #rvaday #bishopmaxwelsilva #Bishops #popevisit #mortivationalquotes #aims #ashwednesday #goodwednessday #east #jesuschrist #love #jesus #sunday

Add new comment

8 + 0 =