ජීවිතයට වදනක් 88

ජීවිතයට වදනක්

" ඔබ යමකට  අකමැති නම්,

එය වෙනස් කරන්න.

ඔබට එය වෙනස් කළ නොහැකි නම්,

ඔබේ ආකල්පය වෙනස් කරන්න. "
- මායා ඇන්ජලෝ

#MayaAngelou #rvasinhala #thoughtforlife

Add new comment

8 + 2 =