ජීවිතයට වදනක් 65

"අපිව කැඳවා ඇත්තේ තුවාල සුව කරන්නත්,

බෙදී වෙන් වූ තැන් එකමුතු කරන්නත්,

මග වැරදි අතරමන් වූවන් නැවත ගෙදර ගෙන ඒමටත් ය..."

- අසීසියේ ශු. ෆ්‍රැන්සිස්තුමා -

Add new comment

1 + 3 =