"කුමරි මරි වත" - 01 කොටස

පුරාණයේ බොහෝ නිර්මාණකරුවන් කුමරි මරියාවන් ව සිතුවමට නගන ලද්දේ ඉන් බොහෝ අර්ථයන් නිරූපණය වන පරිදි ය. ඒවා 'ඉකෝන' (ICONS) ලෙසින්ද හඳුන්වනු ලබයි.

ඉතින් ලෝ පූජිත කුමරි මරියාවන් ගේ සිතුවම් හි ඉකෝනයන් හෙවත් සංකේතයන් තුළින් ප්‍රකාශ වන්නා වූ කුමරි මරියාවන් පිළිබඳව වන විවරණ පෙළක ආරම්භයයි මේ....

#RisenChrist #Ressurection #RadioVeritasAsia #RVASinhala #mothermarry #mothermarryexhibition #frsisil #srilankancatholic #catholic #catholicmedia #media #srilankanyouth #prayforus #reflection #dailygospel

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!සසුන් පිය සටහන්

Add new comment

2 + 10 =