කිතුනු කැඩපත 2022 ජුනි 29

කිතුනු කැඩපත 2022 ජුනි 29
"නැති වූ දේ සොයා දෙන්නා,ශුද්ධ වූ අන්තෝනි මුනිතුමා"

#KithunuKedapatha #St.Anthony #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

6 + 5 =