කිතුනු කැඩපත

කිතුනු කැඩපත 2023 ජනවාරි 25 කැටකුම්බ් හෙවත් ශුද්ධවූ සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ ශරීරය තැන්පත් කර තිබූ උමං සොහොන

#Christ #Christians #followers #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

2 + 0 =