කිතුනු කැඩපත - කුමරි මරියාවන් - 02 කොටස

වර්තමානයේ දිවි ගෙවන තරුණ තරුණියන්ට කුමරි මරියාවන්ගෙන් ගත හැකි ආදර්ශය පිළිබඳවයි අද කිතුනු කැඩපතින් මහාචාර්ය ඇන්ටන් මීමන මහතා සමගින් විමසා බලන්නේ..

#RisenChrist #Ressurection #RadioVeritasAsia #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!සසුන් පිය සටහන්

Add new comment

14 + 0 =