කම්කරු ශුද්ධ වූ ජුසේ මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව..!

Add new comment

2 + 7 =