අළුත් අවුරුද්ද දෙවිදුන්ට බාර කරමින් පැවැත්වෙන මධ්‍යම රාත‍්‍රී දිව්‍ය පූජාව

අළුත් අවුරුද්ද දෙවිදුන්ට බාර කරමින් පැවැත්වෙන මධ්‍යම රාත‍්‍රී දිව්‍ය පූජාව

Add new comment

4 + 8 =