අද වික්ෂෝප දේව මාතා මංගල්‍යයයි.

වික්ෂෝප දේවමාතාවෙනි, ජේසු ස්වාමිදරුවන් ඉදිරියේ අප උදෙසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#OurLadyOfSorrows #Prayforus

#MotherMary #RVASinhala

Add new comment

12 + 0 =