2023 ජනවාරි 25

2023 ජනවාරි 25 අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 16; 15 - 18 "සමිඳුන්ගේ ප්‍රබල ක්‍රියා සියල්ලන්ටම ප්‍රකාශ කරමු..."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

11 + 4 =