2022 ජුනි 24, අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම - ලූක් 15;03-07

2022 ජුනි 24
අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම
ලූක් 15;03-07

"ක්‍රිස්තු තුමන්ගේ දිව්‍ය හෘදයෙනි,අපගේ හදවත්  ඔබවහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් පුරවාලුව මැනව...!"

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

9 + 4 =