2022 ඔක්තෝබර් 05,අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම - ලූක් 11;01-04

2022 ඔක්තෝබර් 05
අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම
ලූක් 11;01-04

"සුර ලොව මෙන් මනු ලොව ද අප පියාණෝ දෙවියන් වහන්සේමය."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

4 + 13 =