2022 ඔක්තෝබර් 04,අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම - ලූක් 10;38-42

2022 ඔක්තෝබර් 04
අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම
ලූක් 10;38-42

"ලෞකික දේ ගැනම කරදර නොවී දේව හඬට සවන් දීමටද අපි යොමු වෙමු."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

6 + 0 =