2022 අගෝස්තු 12,අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම - මතෙව් 19;03-12

2022 අගෝස්තු 12
අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම
මතෙව් 19;03-12

"විවාහය කිසි දිනෙක දික් කසාදයකින් කෙලවර වීම දේව අභිමතය නොවේ."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

7 + 2 =