නත්තල් සුභ පැතුම් පණිවුඩය

අති උතුම් ක්ලීටස් චන්ද්‍රසිරි රදගුරු හිමිපාණන්

රත්නපුර පදවිය

#rvasinhala #signislanka #rathnapuradioces #catholicrathnapura #srilankanmedia #srilankancatholic #christmasmessages #christmas

Add new comment

1 + 8 =