කැන්ටබරී හී ශුද්ධ වූ අගුස්තීනු මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 27වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන කැන්ටබරී හී ශුද්ධ වූ අගුස්තීනු මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StAugustineofCanterbury #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

5 + 9 =