සුවය උදෙසා,එක්සිත් වෙමු අපි යැදුමෙන් සහ පැතුමෙන්...!

අප අසල්වාසි ඉන්දියාවේ ජනතාව මුහුණ දී ඇති අවදානම් තත්ත්වය ඉදිරියේ

සුවය උදෙසා,එක්සිත් වෙමු අපි යැදුමෙන් සහ පැතුමෙන්...!

 

#CovidInIndia #RVASinhala

Add new comment

2 + 14 =