සුබ පොසොන් මංගල්‍යයක් වේවා!

ධර්මාලෝකයෙන් සිත් සතන් ආලෝකමත් වෙන සුබ පොසොන් මංගල්‍යයක් වේවායි කතෝලික අපේ පැතුමයි!

Add new comment

4 + 9 =

Please wait while the page is loading