මිනිස් ජීවිතයේ වටිනාකම වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමු!

මිනිස් ජීවිතයේ වටිනාකම වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමු!

ගරු සිරිල් ගාමිණී පියතුමා තුන්වන වතාවට ප්‍රශ්ණ කිරිමට කැඳවූ ආවස්ථාවේ ගරු පියතුමන්ලාගේ පෙනී සිටීම.ඉහත YouTube ලින්ක් එකෙන් පැමිණ බලන්න.

2019 අප්‍රේල් 21 පාස්කු ඉරු දින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ වින්දිතයින් හට පෙනී සිටින්නන් අපහසුතාවයට පත් කරමින් චූදිතයින් හා ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් රැකීම කොපමණ නින්දිත ක්‍රියාවක් ද?

#EasterAttack #FrCyrilGamini #JusticeForVictims #RVASinhala

Add new comment

12 + 7 =