මත වාදය 01

"ධනපති ක්‍රමය තිබෙන තාක් කල්,

ධනේශ්වර සූරාකෑම තිබෙන තාක් කල්,

ධනේශ්වර පාලන පන්තිය තිබෙන තාක් කල්

ඔවුන් ඔවුන්ගේ ඔත්තුකරුවන් නිර්දන පන්තිය තුළට රිංගවා

එමගින් ඔවුන්ගේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට උත්සාහ දරනු ඇත.

කළ හැකි සෑම සටකපට උපක්‍රමයක් ම යොදනු ඇත."

-රෝහණ විජේවීර

 

Add new comment

3 + 16 =