පාස්කු මංගල්ලය නිමිත්තෙන් රේඩියෝ වෙරිටාස් මගින් පවත්වන ලද චිත්‍ර තරගාවලියේ ප්‍රථිපල...

පාස්කු මංගල්ලය නිමිත්තෙන් රේඩියෝ වෙරිටාස් මගින් පවත්වන ලද චිත්‍ර තරගාවලියේ ප්‍රථිපල..

වැඩිහිටි අංශය

පළමු ස්ථානය ; ඒ. පියුමි මදුශිකා ජයරත්න, කිරිදන, අටාල.

දෙවන ස්ථානය ; කේ.පී.ඩි. සෙව්වන්දි නිසංසලා පෙරේරා මෝදර වීදිය,

කොළඹ-15

තුන්වන ස්ථානය ; ටෙලස් මිහිදුකුලසුර්‍රිය

පතිගිය,පල්ලේතලවින්න,කටුගස්තොට

05 ශ්‍රේණියෙන් පහල අංශය

පලමු ස්ථානය; ඩබ්.බර්නඩින් චෙනුරි ද මෙල් එගොඩ උයන, මොරටුව

දෙවන ස්ථානය; එස්.ජෙහාන් සහෙල් ප්‍රනාන්දු බ්ලාසියුස් පාර,ඉහළ ඉදිබැද්ද

තුන්වන ස්ථානය ; ඩබ්. මෙලනි නතාරා ද මෙල් එගොඩ උයන,

මොරටුව

06 ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ

පලමු ස්ථානය : කේ.පි. ඩි. සශිනි නිදුකා නිර්මාලි පෙරේරා මෝදර වීදිය,කොළඹ-15.

දෙවන ස්ථානය; නිමිත් සංජන ජයමාන්න කල්වාරි පාර,බෝපිටිය.

තුන්වන ස්ථානය; ඉරේෂ් උමයංග සරත් කුමර උපාලි මාවත, වාද්දුව.

Add new comment

3 + 2 =