දිවියට වදනක්

දිවියට වදනක්

යමෙක් ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණයක් යනු  
තව තවත් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම සඳහා වූ නව ශක්තියකි. 
සැබෑ සාර්ථකත්වය ඇති වන්නේ 
ඔබවම පරික්ෂා කරගෙන 
ඔබව නිවැරැදි කර ගැනීම ආරම්භ කළ දින සිටය. 
අන් අයව විවේචනය කිරීම වෙනුවට 
ජීවිතයට වග කියමින් ඔබේ බලය නැවත ලබා ගන්න.

#ThoughtForLife #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

9 + 2 =