දිවියට වදනක්

දිවියට වදනක්

"වෙන 
කිසිම දෙයකට පෙර, 
සූදානම යනු
සාර්ථකත්වයේ 
යතුරයි." 
- ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම් බෙල්

#AlexanderGrahamBell #ThoughtForLife #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

4 + 3 =