දිවියට වදනක් - තේරුණාම

දිවියට වදනක් - තේරුණාම

මිනිහෙක් අහිංසකයි කියලා තේරුණාම,
යටත් කරගන්න හදන්න එපා. 
අවංකයි කියලා තේරුණාම, 
රවට්ටන්න යන්න එපා....
අසරණයි කියලා තේරුණාම, 
රිද්දන්න යන්න එපා....

#ThoughtForLife #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

2 + 6 =