දිවියට වදනක් -අමුතුම  ඖෂධයක් 

 

දිවියට වදනක් -අමුතුම  ඖෂධයක් 

සමාව දීම 
අමුතුම  ඖෂධයකි
ඔබ එය 
අන් අයට දුන්නොත්,
එය ඔබේ හදවතේ 
තුවාල සුව කරයි.

#ThoughtOfTheDay #Quotes #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

14 + 2 =