ජාතික ගිහි ඉරු දින (ඔක්තෝබර් 10)

ජාතික ගිහි ඉරු දින (ඔක්තෝබර් 10)
තේමාව; සුදු සබය අපි වෙමු:අප පවුල තුළ දෙව් පෙම අත්දකිමු
ජාතික රෝහල් උපාධ්‍ය ගරු ජූඩ් රොෂාන් ජයමහ නි.ම.නි. පියතුමාගේ පණිවුඩය

#nationallaitysunday #rvasinhala

Add new comment

3 + 14 =