අරුත්බර මව්වරුන්ගේ දිනයක් වේවා!

දස මස කුසේ දරා ලේ කිරි කර පොවා

දරුවන් උදෙසා මහත් වූ කැප වීම් කළ සියලුම මව්වරුන්ට,

අරුත්බර මව්වරුන්ගේ දිනයක් වේවා!

#MothersDay #RvaSinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

17 + 2 =