අප ස්වාමිදුවගේ වරප්‍රසාදයේ හා දයානුකම්පාවේ බෙනදිකාන සොහොයුරියන්ගේ නිකාය

අපගේ නිකාය සමඟ එක්වන්නට ඔබට කරන ඇරයුමයි මේ.......

#DailyGospel #Reflection #rvasinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

1 + 3 =