අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ නිදහස් දින පණිවුඩය

Independence Day

Independence Day Message of The Archbishop of Colombo

Please like, comment & share...

#IndependenceDay | #RadioVeritasAsia

#RVASinhala

Add new comment

2 + 5 =

Please wait while the page is loading