ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා සිංහල සේවයේ ප්‍රථම නිෂ්පදකවරයාගේ සුභාශිංසනය

"දිනපතා පුවත්පත් වල වෙරිටාස් වැඩසටහන් වේලාවන් පවා පළ වුණා." වෙරිටාස් ගුවන්විදුලියේ ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා සිංහල සේවයේ ප්‍රථම නිෂ්පදකවරයාගේ සුභාශිංසනය

Add new comment

2 + 1 =

Please wait while the page is loading