ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා සිංහල සේවයේ ප්‍රථම නිෂ්පදකවරයාගේ සුභාශිංසනය

"දිනපතා පුවත්පත් වල වෙරිටාස් වැඩසටහන් වේලාවන් පවා පළ වුණා." වෙරිටාස් ගුවන්විදුලියේ ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා සිංහල සේවයේ ප්‍රථම නිෂ්පදකවරයාගේ සුභාශිංසනය

Add new comment

11 + 3 =

Please wait while the page is loading