ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා රදගුරු සම්මේලනයේ සභාපතිතුමාගේ සුභාශිංසනය

"බොහෝ දෙනෙක් වෙරිටාස් වටා රොක් වුණේ සත්‍යය දැනගැනීමටයි." වෙරිටාස් ගුවන්විදුලියේ ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා රදගුරු සම්මේලනයේ සභාපතිතුමාගේ සුභාශිංසන

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading