ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා ජැක්සන් ඇන්තනී මහතාගේ සුභාශිංසනය

"වෙරිටාස් ආරම්භ කළ මුල් යුගයේ එහි නිර්මාණ දායකත්වය ලබපු එයින් පන්නරය ලබපු කලාකරුවෙක් මම." වෙරිටාස් ගුවන්විදුලියේ ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා ජැක්සන් ඇන්තනී මහතාගේ සුභාශිංසනය

Add new comment

5 + 11 =

Please wait while the page is loading