ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතාගේ සුභාශිංසනය

"සන්නිවේදනය ඇනහිටි සමයක ලෝකයේ පමණක් නොව ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු පවා දැනගත්තේ වෙරිටාස් මගිනි." වෙරිටාස් ගුවන්විදුලියේ ස්වර්ණ ජයන්තිය අරබයා ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතාගේ සුභාශිංසනය

Add new comment

11 + 2 =

Please wait while the page is loading